Рад на одељењу

Одељење кардиологије представља стационар где леже сви болесници који се лече од различитих форми кардиоваскуларних болести. Већину болесника чине они који се припремају за интервентне кардиолошке процедуре као и особе које се подвргавају инвазивним електрофизиолошким процедурама. Такође, овде су смештени пацијенти који болују од тежих форми срчане инсуфицијенције и они који се подвргавају другим кардиолошким процедурама (ТАВИ, затраварање АСД-а, ФОА). Лекари и друго медицинско особље одељења активно учествује у пријему, обради, припреми и праћењу болесника пре и након наведених процедура. Сваки болесник непсоредно након доласка на одељење бива комплетно обрађен од стране лекарског тима при чему се још једном утврђује његово тренутно стање, постојање индикације за одређену интервенцију, других битних обољења а такође се прави и стратегија његовог лечења. Током боравка на Одељењу кардиологије болесницима се врше различите процедуре (узорковање крви, ултразвулчни прегледи срца, скенерски прегледи срца, грудног коша и аорте). Болесници се темељно прате непосредно пре и након процедура на срцу и припремају за отпуст. Лекари Одељења кардиологије презентују након завршених дијагностичкх и терапијских процедура ток лечења и његове резултате кардиохируршком конзилијуму који доноси одлуку о модалитетима даљег лечења болесника. Такође, лекари одељења кардилогије врше прве специјалистичке прегледе болесника који долазе на ИКВБ Дедиње ради заказивања коронарографија или због других кардиоваскуларних обољења а учествују и у праћењу болесника након завршених интервентних процедура.

Списак процедура

  • Анамнеза и преглед болесника- приликом сваког пријема лекари са одељења врше свеобухватни преглед болесника који укључује податке о историји и тежини болести, придруженим коморбидитетима и процењују његово тренутно стање.
  • План лечења – након пријема болесника врши се процена стања и на основу доступних дијагностичких података прави план дијагностичких и терапијских процедура за датог болесника
  • Узорковање крви- врши се редовно према устаљеним протоколима за сваког болесника на Одељењу кардиологије
  • Консултативни прегледи- лекари на основу стања болесника позивијау консултанте из различитих области (неурологија, нефрологија, хематологија итд) како би се у потпуности и на најбољи могући начин сагледало тренутно стање болесника и извршило лечење пацијента
  • Праћење болесника након интервенних процедура – лекари и медицинско особоље према унапред утврђеним протоколима прате стање болесника након инвазивних кардиолошких процедура (ПЦИ, ТАВИ, структурне процедуре, електрофизиолошке процедуре) са посебним освртом на опште стање, виталне параметре, праћење приступних места интервенцији и бубрежну функцију. Лабораторијске анализе се узимају свим пацијентима према за то утврђеним протоколима у датим временским интервалима
  • Отпуст болесника- лекари Одељења кардиологије пишу отпусте за сваког болесника у којима је назначено шта је током хоспитализације рађено и посебно важно препоручена терапија коју ће болесник узимати након отпуста. Лекари на отпусту још једном са болесиком пролазе кроз његов ток лечења на Одељењу и саветују га о мерама секундарне превенције као и начину живота након хоспиталиазације

Упутство за болеснике

Опште информације о раду:

Болесници се примају на Одељење кардиологије према претходно заказаним терминима. Сваки болесник на пријему треба да донесе сву расположиву медицинску документацију, анализе крви и биохемије не старије од 15 дана, крвну групу (уколико се раде интервентне процедуре) као и претходно урађене специфично затражене тестове (тест оптерећења, ИНР, време крварења, стрес тест, МДЦТ коронарографија и слично). Пријеми болесника врше се у абуланти за пријеме болесника радним данима од 07 и 30 до 12 и 30. Током боравка на Одељењу болесник је дужан да слуша савете лекара и медицинског особља.

Радно време:

07:30 – 15:30

Потребна докукментација:

Сва непходна докуметна за припрему болесника за интервентне процедуре болесник добија приликом заказивања пријема у болницу у надлежним амбулантама (линк за документа за коронарографију, ПЦИ, електрофизиолошке процедуре)

Амбуланта

Лекари Одељења учествују у раду тријажне кардиолошке амбуланте где се упућују болесници из центара примарне здравствене заштите као и из других секударних и терцијалних здравствених установа. Ови болесници се упућују ради евентуалних даљих дијагностичких кардиолошких претрага и интервентних процедура. Такође, лекари Одељења учествују и у преконзиљарној амбулатни где се детаљно прегледа документација и процењује стање болесника који су из других здравствених установа послати на кардиохируршки конзилијум. Лекари Одељења учествују свакодневно у раду кардиохируршког конзиљума. Такође, они врше прве прегледе након интервентних процедура као и прегледу у оквиру специјализованих амбуланти (валвуларне болести, срчана инсуфицијенција).
Радно време: 07:30 – 15:30
Поступак заказивања амбулантних прегледа: Заказивање прегледа врши се преко ИЗИС Система или директним контактом на телефон центра ИКВБ Дедиње за заказивање 011 3601 605.

Контакт

Телефон:

  • Call centar Института Дедиње 011 3601 700

Факс:

Email: