УВОДНА РЕЧ

Мисија. Успостављање делотворног система у оквиру Института интегрисаног у европски и национални клинички и истраживачки простор који кроз развој истраживања и примену савремених и прихваћених протокола дијагностике и лечења доприноси квалитету пружања здравствених услуга и писању европских смерница у области кардиоваскуларне медицине и анестезије.

Визија. Визија Клинике је заснована на систему високог нивоа који подржава изврсност и релевантност за развој кардиоваскуларне медицине. Увођење нових хируршких и интервентних процедура у кардиоваскуларној медицини је подржано софистицираним и безбедним методама анестезије. Медицина заснована на доказима захтева висок ниво знања, као и конкретизацију тог знања у нове клиничке процедуре, услуге и терапијске приступе.

ИСТОРИЈА

Клиника за анестезију и интензивно лечење је отпочела са радом 1978. године у оквиру Центра за кардиоваскуларну хирургију КБЦ “др Драгиша Мишовић” као Одељење анестезиологије и реаниматологије са директором клинике проф.др Предрагом Лалевићем на челу. Оснивањем Клинике за Кардиоваскуларну хирургију – Дедиње 1989. год. (оснивач град Београд), одељење Анестезиологије и реаниматологије имало је 6 лекара специјалиста анестезиологије, са начелником одељења Прим. Др Илијом Трифуновићем и 10 сестара и медицинских техничара на анестезији за 4 операционе сале и 34 сестара и медицинских техничара за интензивно лечење са 16 постеља. Године 1995. започет је програм трансплантације срца и јетре. Тадашњи тим анестезиолога остварио је значајан искорак у савремену трансплантациону медицину успешним трансплантацијама срца и јетре. Тим и конзилијум за трансплантацију предводили су проф. др Божина Радевић и доц. др Бошко Радомир. Обављено је укупно 17 трансплатација јетре и 7 трансплантација срца.

О КЛИНИЦИ – ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА

Рад клинике је ораганизован у врло сложеним условима организације рада у 7 операционих сала; 3 сале за интервентну кардиологију и електрофизиологију као и на Одељењу за интензивно лечење са 37 болесничких кревета.
Клиника за анестезију и интензивно лечење сваког дана уради 8-10 анестезија за кардиохируршке процедуре и 6-8 васкуларних операција и Одељењу за интензивно лечење, свакодневно прими и збрине 14-18 пацијената, и спроводи лечње критично оболелих.
Обим рада лекара Клинике за Анестезију и Интензивно Лечење обухвата око 4500-5000 операција и инвазивних интервенција годишње, у седам операционих сала, сали за интервентну кардиологију и електрофизиологију, уз 37 болесника на Одељењу за интензивно лечење, у сталном настојању да се одржи корак са достигнућима савремене анестезиологије и интензивног лечења

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Клиника за анестезију и интензивно лечење се организују следеће организационе јединице:

СПИСАК ПРОЦЕДУРА

 • Преоперативна процена и припрема болесника и извођење анестезије за кардиохируршке операције (реконструктивне операције торакалне аорте, срчаних валвула, хируршке реваскуларизације миокарда и комплексних удружених операција), за васкуларне операције (реконструкције супрааортичних артерија, торако-абдоминалне аорте и периферних артерија) у регионалној, општој или комбинованој анестезији, срчане инсуфицијенције (реконстрултивне операције леве коморе, имплантација различитих видова меаханички асистиране циркулације, интраоартне балон пумпе, ЕКМО-а).
 • Периоперативно и током анестезије лечење уз инвазивни хемодинамски и метаболички мониторинг и медикаментозну подршку циркулације.
 • Ефикасна амбулантна припрема болесника за хируршко лечење и анестезију са циљем што краћег преоперативног лечења уз добро организован амбулантни рад и рад анестезиолошке амбуланте.
 • Спровођење програма Раног постоперативног опоравка (Early Recovery After Cardio (Vascular) Surgery – ЕРАЦ(В)С – протокола). Протоколи раног и брзог опоравка после хируршког лечења (ЕРАС) у експанзији су у мултидидсциплинарни и мултимодални облик лечења пацијената који се примењују у готово свим областима хирургије, и обухватају:
  • оптималну медикаментозну преоперативну терапију и корекцију анемије,
  • преоперативну физикалну и респираторну припрему и терапију
  • преоперативну хидрацију и нутрицију
  • мултимодалну приступ периоперативној терапији бола, преоперативно, интраоперативно и постоперативно,
  • циљано вођена терапија течностима и индивидуална оптимизација хемодинамике
  • протокол ране мобилизације болесника
  • рани унос хране после операције
 • Лечење акутне и хроничне бубрежне инсуфицијенције применом интернитентне дијализе и континуиране венско-венске дијализе (хемодија-филтрације).
 • Механичка вентилација болесника, критично оболелих. Примена неинвазивне механичке вентилације (НИВ) и различитиих облика кисеоничне терапије током периоперативног периода
 • Периоперативна хемодинамска оптимизација болесника применом савремених метода мониторинга (Swan Ganz катетер, транспулмонална и термодилуциона метода мерења минутног волумена срца, ЛИДЦО технологија, Flo track, ЕВ 1000, континуирано праћење минутног волумена срца и сатурације венске крви, трансторакална и трансезофагеална ехокардиографија,…)
 • Анестезијја и постоперативно лечење код механичке кардиоциркулаторне потпоре, примена интрааорталне балон пумпе (ИАБП), механичке потпоре леве и десне коморе срца (ЛВАД, РВАД), тотално вештачко срце (ТАХ)
 • Анестезија за хитне и елективне кардиохируршке процедуре са и без примене вантелесног крвотока
 • Анестезија за васкуларне хируршке процедуре, операцију унутрашње каротидне артерије (општа анестезија комбиновано са инфилтративном локалном анестезијом), операција трбушне аорте (општа анестезија или комбиновано општа/епидурална анестезија), анестезија за операције на доњим екстремитетима (општа, епидурална, спинална анестезија или примна блока периферних нерава)
 • Анестезија за видеоторакоскопске кардио-торакалне хирургије, примена једностране вентилације плућа и трансезофагеалне ехокардиографије.
  Анестезија за интервентне кардиолошке процедуре (ЕВАР, ТЕВАР, ТАВИ), првенствено код болесника са ниском срчаном и функционалном резервом, са бројним придруженим болестима. Примена различитих метода хемодинамског и церебралног мониторинга, мерење притиска и дренажа цереброспиналне течности.
  Анестезија за интервентне електрофизиолошке процедуре, са нагласком на процедуре код болесника са ниском срчаном и функционалном резервом, са бројним придруженим болестима и потребом за брижљивим хемодинамским мониторингом и/или потребом за механичку асистирану циркулациују уз периоперативну трансезофагеалну ехокардиографију
  Анестезија за хирургију торакалне и торако-абдоминалне аорте са применом једностране вентилације плућа, хипотермије и циркулаторног арреста, трансезофагеалне ехокардиографије, мерењем притиска и дренажом цереброспиналне течности, неуро – церебралног мониторинга (соматосензорних и моторних евоцираних потенцијала), церебралне префузије и оксигенације, селективном перфузијом органа, јасном стратегијом и протоколома клиничке трансфузије и стратегијом церебралне протекције и протекције органа
 • Перипоперативна клиничка трансфузија
 • Постоперативна терапија бола применом протокола код кардиохируршких и васкуларних болесника, уз мерење бола и редовну примену терапије.

НАЈЗНАЧАЈНИЈИ РЕЗУЛТАТИ

 1. Усвојене нове технологије, периоперативно лечење болесника са механичке потпоре циркулације, ЛВАД, ТАХ програм, ИВАЦ, ИАБП, ЕЦМО, ЦМИЦ, АФР – artial flow регулатор)
 2. 4500-5000 анестезија уз периоперативно лечење болесника у Одељењу за интензиовно лечење и консултативне прегледе на другим одељењима Института од стране 17 специјалиста анестезиологије, пет специјалиста интерене медицине – интензивиста, два специјализанта анестезиологије и два специајлизанта интерене медицине, 95 медицинских сестара и техничара на Одељењу интензивног лечења и 18 анестезиолошких теничара и сестара.
 3. Учешће у мултицентричним студијама (Muriad, Pain out, Prompt, ETPOS, POPULAR, MetRepair)

ЗАПОСЛЕНИ

Управник клинике, Доц. др сци. мед. Драгана Унић Стојановић-специјалиста анестезије са реаниматологијом, су. спец. кардиоваскуларне и торакалне анестезије
Начелник Одељења за анестезију, Др Синиша Јагодић , специјалиста интерне медицине
Др Гордана Газивода , специјалиста анестезије са реаниматологијом
Др Александра Калуђеровић , специјалиста анестезије са реаниматологијом
Др Драгана Лончар Стојиљковић , PhD, специјалиста анестезије са реаниматологијом
Др Душица Вучуревић , специјалиста анестезије са реаниматологијом
Др Марина Лукић, специјалиста анестезије са реаниматологијом
Др Бранимир Пурић , специјалиста анестезије са реаниматологијом
Др Александар Милин , специјалиста анестезије са реаниматологијом
Др Иван Миљковић, специјалиста анестезије са реаниматологијом
Др Оливера Цекић , специјалиста анестезије са реаниматологијом
Асс. др Јелена Лешановић , специјалиста анестезије са реаниматологијом
Др Никола Јоксић, специјалиста анестезије са реаниматологијом
Др Владимир Савић , специјалиста анестезије са реаниматологијом
Др Ивана Ђокић, специјалиста анестезије са реаниматологијом
Др Милош Контић , специјалиста анестезије са реаниматологијом
Др Никола Ђукановић, специјализант анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије

Др Љубомир Ђоковић , специјалиста интерне медицине – Начелник Одељења интензивног лечења
Др Александра Живковић , специјалиста интерне медицине, спец. уже спец. из кардиологије
Др Анита Поповић-Милатовић , специјалиста интерне медицине
Др Маја Почековац , специјалиста интерне медицине, спец. уже спец. из кардиологије
Др Љиљана Ранковић-Ничић , специјалиста интерне медицине, спец. уже спец. из кардиологије
Др Јелена Шљивић , специјализант интерне медицине
Др Драгица Декић, специјализант интерне медицине

Др Ивана Ђоковић, клинички лекар
Др Ана Миљковић, клинички лекар
Др Милица Стојичић, доктор медицине
Др Дуња Здравковић, доктор медицине

КОНТАКТ

 • Call centar Института Дедиње 011 3601 700