ПОЗИВ ЗА ИСТРАЖИВАЧЕ ИНСТИТУТА ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ „ДЕДИЊЕ“:
 Конкурс за пројекат
ИНОВАЦИЈЕ И ИДЕЈЕ
( отворен 17.05.2023 )

Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ позива своје истраживаче да се пријаве на интерни конкурс за пројекат ИНОВАЦИЈЕ И ИДЕЈЕ”. У оквиру конкурса, истраживачи треба да пријаве иновативне идеје и тако освоје средства за њихов даљи развој. Циљ овог конкурса је да се демонстрира изводљивост нових идеја и да се одреди могу ли оне постати реалност. Потребна средства за финансирање интерног конкурса, Институт је обезбедио у оквиру пројекта Serbia Accelerating Innovation and Growth Entrepreneurship Project (SAIGE).

Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ као научноистраживачка организација, у поступку научне трансформације у оквиру SAIGE пројекта, у 2023.год. финансира следеће:

Програмске активности кроз пројекат „ИНОВАЦИЈЕ И ИДЕЈЕ“:

 • Иновативне клиничке и научне студије из области кардиоваскуларне медицине кроз које би кандидати уз помоћ ментора развијали и унaпређивали неопходне истраживачке алате,
 • Нове технологије и приступи лечења,
 • Нове методологије или дијагностика лечења познатих обољења,
 • Све иновативне идеје које могу бити део започетих или планираних академских специјалистичких или докторских студија,
 • Сви нови приступи лечења или дијагностике за које кандидат сматра да имају иновативни карактер.

Програм има за циљ да помогне у изградњи иновативне научноистраживачке инфраструктуре, која ће допринети побољшању националног истраживачког екосистема.

Циљ је да резултати истраживања буду презентовани на националним/интернационалним конгресима, са крајњим резултатима у виду публикација. Такође, резултати истраживања треба да допринесу побољшању у пружању медицинских услуга, третмана и терапија пацијентима, што ће допринети развоју здравства у земљи.

Предвиђено време трајање пројекта је од 4 до 6 месеци.

Истраживачима/кандидатима за учествовање у пројекту може бити опредељен „ментор“, чија ће улога бити обезбеђивање свих потребних смерница и надзор над истраживачким активностима.

Ментор ће се опредељивати уз договор са Председником Научног већа.

 Право за подношење пријаве за ове програмске активности имају:

 • Млади истраживачи лекари Института, са до 5 година искуства, и не старији од 35 година.

Средства

Укупан опредељени буџет за програмске активности из овог позива износи 35.000 УСД, одн. до 8.000 УСД по пројекту, са циљем подршке истраживачкој иницијативи, усклађеној са стратешким циљевима научне трансформације Института.

Средства се могу користити у следеће сврхе:

 • Трошкови везани за истраживање (материјали, потрошни материјал, екстерна стручна саветовања),
 • Набавка опреме мале вредности потребна за подршку предложеним пројектним активностима,
 • Одговарајући трошкови обуке у вези са извођењем одабраног пројекта (искључујући било које путне трошкови),
 • Накнаде за консултације за стручну подршку и вођење пројекта,
 • Хонорар за младе истраживаче ангажоване на пројекту до 1.000 УСД.

Узимајући у обзир специфичност сваког Пројекта, расподела буџета Пројекта по категоријама трошкова треба да буде таква да одражава циљеве Пројекта и мора бити јасно оправдана у складу са тим циљевима.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања овог Јавног позива.

Пријава на овај Јавни позив, врши се путем подношења одг. захтева на прописаном Обрасцу, који је саставни део овог Јавног позива.

Пријаве се подносе Комисији Института која је у обавези да евалуира предлоге и донесе коначну Одлуку у року од 15 дана од окончања рока за пријаву.

Комисија Института ради у саставу: Клин. асист. др Горан Лончар ВНС, председник Научног већа; доц. др Слободан Танасковић ВНС; и члан IAB.

Критеријуми за евалуацију поднетих предлога пројеката су:

 • Изврсност – квалитет, релевантност и актуелност предложене теме, научна заснованост, иновативност, реалистичност циљева, значај истраживања, примењивост резултата истраживања и перспективе предложеног истраживања, оцена имплементираности отворене научне праксе у предложеној методологији;
 • Утицај – допринос науци, утицај научног истраживања на здравствену заштиту, ефикасност предложених мера за промоцију и видљивост Пројекта и примену резултата Пројекта, оцена да ли научно истраживање јасно идентификује потенцијалне заинтересоване стране и кориснике на које ће утицати Пројекат;
 • Реализација – реалистичност плана реализације, могући ризици и мере за санирање ризика, реалистичност и избалансираност буџета, оцена дефинисаних улога чланова пројектног тима и партнера, као и комплементарности њихових екпертиза са темом пројекта.

По овом позиву може бити финансирано највише 5 пројеката.    

 * Образац са пратећом документацијом предати Служби за науку и истраживање у Центру изузетних вредности (стара зграда Института, 3. спрат)

* Oбразац за пријаву пројекта можете преузети овде >>>