РАД У СЛУЖБИ

Служба за трансфузиологију у саставу у ИКВБ Дедиње рад обавља у складу са принципима добре трансфузиолошке праксе па је тиме свеукупан рад службе дефинисан по прописаним стручним процедурама и упуствима.

Квалитет рада се континуирано прати унутрашњом контролом на свакодневном нивоу а остварена је и сарадња у међународном програму спољашње контроле квалитета.

Стручан и савремен приступ трансфузиолошког начина лечења подржан је увођењем индивидуланог приступа сваком пацијенту и тиме је у потпуности обезбеђена квалитетна стратегија трансфузијског збрињавања пацијената у кардиоваскуларној хирургији, коронарној јединици и амбулантама са све већим бројем пацијената.

Служба прати потребе и тимски учествује у раду свих клиника, одељења и амбуланти у оквиру Института.

Визија службе трансфузије огледа се у спремности да своје деловање и знање прилагоди потребама нових процедура које се година убрзано развијају на Институту и тако обезбеди максималну подршку и сигурност у лечењу свих пацијената.

СПИСАК ПРОЦЕДУРА 
 1. Имунохематолошко тестирање-одређивање крвних група, извођење претрансфузионих унакрсних тестова, испитивање ирегуларних антиеритроцитних антитела, фенотипизација еритроцита;
 2. Обезбеђивње компонената крви;
 3. Сладиштење и чување компонената крви у оптималним температурним условима;
 4. Праћење, превенција и збрињавање нежељених ефеката примењене хемотераоије;
 5. Коагулационо испитивање-одређивање протромбинског времена (ПТ, ИНР), активисаног парцијалног тромбопластинског времена (АПТТ), Антитромбина, Ддимера, Анти-Ха (концентрација нискомлоекуларних хепарина), Фибриногена по Клаусу, ХИТ теста, концентарције лека на ДОАК-е;
 6. Аутологно спасавање еритроцита-периоперативно прикупљање крви пацијента и испирање еритроцита за њихову накнадну примену;
 7. Припрема локалног хемастатског препарата фибринског лепка;
 8. Хемостатско испитивање (ПОЦ мониторинг) узорака пацијенатаротационатромбоеластометрија (Ротем Сигма, Ротем Делта), испитивање функције тромбоцита на апарату који представља златни стандард у раду.
 9. Примена стандардних трансфузиолошких лекова-интравенско гвожђе, транексамична киселина, дезмопресин, концентарт фибриногена, концентровани фактори коагулације, антитромбин, фибрински лепак.
 10. Обављање трансфузиолошких консултација на одељењу и у амбуланти (учешће у лечењу пацијената са анемијом и поремећајима коагулације). 

У СЛУЖБИ РАДЕ 
 1. Два лекара- начелник службе, специјалиста клиничке трансфузиологије и лекар на специјализацији из трансфузионе медицине;
 2. Главна одговорна сестра струковни медицинско-лабораторијски технолог;
 3. 12 медицинских техничара трансфузиста; 
УПУТСТВО ЗА БОЛЕСНИКЕ
Опште информације о раду: 
Служба трансфузије ради сваког дана од 00-24 часа за хоспитализоване болеснике; 
Контакт телефон: 
Радно време: 
00-24 часа 
Начелник Болничке банке крви – трансфузије
Др Евгенија Стругаревић